اتاق در معماری ایران

معماری ایرانی را امروز بیشتر با مصالح و برخی فرم های خاصش شناختیم. درحالیکه به عنوان مثال، خانه ی ایرانی ویژگی های فراوانی داشت که فراتر از ظاهر، کالبد و فرم بود. از جمله آنها می توان به نوع نگاه معمار در تعریف فضاها و سامان دهی آنها اشاره کرد. «اتاق» اتاق خواب یا اتاق نشیمن و پذیرایی نیست، بلکه فضاییست چندعملکردی که کاربر با توجه به «شرایط» و «نیاز» های خود، در هر «زمانی»، تصمیم می گیرد که چه فعالیتی در آن اتفاق بیفتد. از طرف دیگر اتاق ها با ویژگی های کالبدی خود که امکانات متنوعی را نسبت به یکدیگر ارائه می دهند، شناخته می شوند. یعنی تالار ارسی، اتاق پنج دری، اتاق سه دری، اتاق پستو یا بالاخانه، هر یک ویژگی های به خصوصی دارند که کاربر در هر لحظه «قدرت تصمیم گیری» در چگونگی استفاده از آن را دارد. این تنها گوشه ای از برخی ویژگی های خاص معماری ایران در خانه بود که امروزه از خاطر رفته و کاربر به انواع محدودیت ها در استفاده از فضا، دچار شده است. [بخشی از تحقیق رساله: معماری و معماری داخلی خانه امروزی براساس فضاها و عناصر معماری ایران طرح پایان نامه کارشناسی ارشد معماری داخلی دانشگاه تهران طراح: محمدعلی هنردوست استاد راهنما: دکتر افرا غریب پور شهریور ۱۳۹۹ پردیس هنرهای زیبا]