نیوپروفایل پیکچر

اثر نیوپروفایل پیکچر یک خودنگاره توسط محمدعلی هنردوست است که در سال 1401/2022 انجام شد. خطوط منحنی اشاره به وجوه و بعدهای فضای سه بعدی دنیای دیزاین دارد. چهره به صورت خلاصه شده ای از بیان سایه ها و برآمدگی ها در حالت خنثی و سیاه سفید ترسیم شده و خطوط و پیش زمینه کار بیانگر کالکشن رنگ های آثار محمد علی هنردوست است.