حضور هایـ استودیو در پترنیتکچر

حضور هایـ استودیو در ایونت سوم پترنیتکچر، این نمایشگاه در شهریورماه 1400 در فرهنگسرای نیاوران توسط کوریتر های خلاق پترنیتکچر برگزار شد. محمد علی هنردوست و مینا یاسمی با اثری تحت عنوان “قاب جهان جدید” برگزیده شدند و به این نمایشگاه راه یافتند. پیش تر ایونت های پترنیتکچر یک و دو در سال های گذشته نیز برگزار شده است. هدف این نمایشگاه تولید پترن ها و بافت های خلاقانه مطابق با جهان امروز و الزامات آن است. محتوایی که می تواند در بسیاری از عرصه ها مفید و کارآمد باشد. شرح کانسپت طرح از زبان طراحان: اين اثر براساس اصل وجود تضاد در جهان طراحى شدهاست. كانسپت مورد نظر در اين اثر، تقابل و تضاد نيروهاى مثبت و منفی و يا به عبارتی خير و شر در جهان است. اين تقابل و تضاد بهويژه در دنياى امروز به تركيب و تلفیق مبدل شده است. اين نيروها در هم ميآميزند، تركيب میشوند و تشخيص يكى از ديگرى دشوارتر از گذشته است. در طراحى اين اثر، دو رنگ نور مختلف به صورت نمادين بهعنوان نمايندههای نيروهاي متضاد در جهان در نظر گرفته شدهاست. همچنين تيغه هايى تنظيمشونده بر روی صفحهاى كه از دو سمت آن نور تابيده میشود، تعبيه گشته كه مخاطبان مىتوانند هر يك را در زواياى مختلف تنظيم و شدت عبور و تلفيق نور آبى و قرمز را تعيين كنند و اين خود يادآور برداشت اشخاص مختلف از جهان است كه ايجادكنندهى پترنى متشكل از تركيب نورهای تلفيقشونده و سايههاى متنوع بر روی قاب اثر است. This Work has designed, based on the Existence of Paradox in the World. The concept of this work is the confrontation of positive and negative forces, or in other words, good and evil in the world. This confrontation has become a combination, especially in today’s world. These forces come together, combine, and it is more difficult to distinguish one from the other. In the design of this work, two different colors of light are symbolically considered as representatives of opposing forces in the world. Adjustable blades are also installed on plate that receive light from both sides. Visitors can adjust each blade at different angles and determine the intensity of the passage and combination of blue and red light. This reminds the perception of different people of the world, which creates a pattern consisting of a combination of combined lights and various shadows on the frame of the work